अन्य सामाग्री

कार्यक्रम तथा गतिविधि

  • कार्यक्रम तथा गतिविधि डाउनलोड गर्नुहोस्

कार्यक्रम गतिविधि पात्रो

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यविवरण

कार्यविवरण

प्रादेशिक लक्ष एंव कार्यनिति बमोजिम पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकासको लागि उच्चतम प्रविधि ज्ञान र सिपको समुचित उपयोग गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्वि ,विविधिकरण, बजारिकरण र व्यवसायिकरणको माध्यमबाट गरिबि न्यूनिकरण, स्वरोजगार श्रृजना तथा आर्थिक सम्मृद्वि हासिल गर्ने मुल ध्येयका साथ निम्न कार्यहरु तपशिलका ४ वटा शाखाबाट संचालन गर्ने /गराउने ।

. पशु चिकित्सा तथा प्रयोगशाला शाखा

· पशुपन्छी रोग अन्वेषण तथा निदान गर्ने ।

· विशिष्टिकृत पशुपन्छी तथा मत्स्यका लागि ‌औषधोपचार सेवा संचालन गर्ने

· पशुपन्छीलाई शल्यचिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने।

· पशुपन्छीको परिक्षण तथा रोगनिदानको लागि आधुनिक प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराउने।

· पशुपन्छी रोग सर्भिलेन्स गर्ने ।

· पशुपन्छी तथा माछाका लागि प्रयोगशाला सेवा संचालन गर्ने।

· उच्च प्रविधियुक्त रेडियोलोजिकल सेवा उपलब्ध गराउने। अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्स रे लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने।

· आवश्यकता अनुसार कार्य क्षेत्र भित्र विशिष्टकृत सेवा सहित विशेषज्ञबाट घुम्ती स्वास्थ्य शिविर ,बाँझोपन निवारण शिविर संचालन गर्ने ।

· दुध,रगत,गोवर,पिसाव र छालाको नमुना परिक्षण गर्ने।

· दुध, रगत, गोवर, पिसाव र छालाको कल्चर सेवा संचालन गर्ने ।

· एन्टिवायोटिक सेन्सिटिभिटी परिक्षण सेवा संचालन गर्ने ।

· ईपिडेमियोलोजिकल सर्भिलेन्स तथा रिपोर्टिङ्ग समन्वय गर्ने।

· कार्यक्षेत्र भित्र शल्य चिकित्सा सेवा तथा रेबिज रोग नियन्त्रणका लागि घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुर नियन्त्रण तथा बन्ध्याकरण सेवा संचालन गर्ने ।

· कार्यक्षेत्रमा खोपको माग तथा आपुर्ति व्यवस्थापन गर्ने

· उत्पादित पशुपन्छी, माछा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको स्वच्छता तथा स्वस्थता निर्धारण गर्दै भेटेरीनरी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी गर्ने ।

· कार्यक्षेत्र भित्र पशु स्वास्थ्य नियमन सेवा संचालन सहजीकरण गर्ने।

· कार्यक्षेत्र भित्र पशुपन्छीजन्य महामारी एंव प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने ।

· कार्यक्षेत्र भित्र पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यान्वयन गर्ने।

· कार्यक्षेत्रमा जुनोटिक रोगहरुको रोकथाम गर्ने।

· कार्यक्षेत्रमा घुम्ती भेटेरीनरी सेवा प्रवाह गर्ने।

· आधुनिक पशुउपचार सम्बन्धी प्रविधि हस्तान्तरण तथा विस्तार गर्ने

· कार्यक्षेत्रमा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्य संचालन गर्ने।

· कार्यक्षेत्र भित्र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने ,पृष्ठपोषण गर्ने. दुध,फुल,मासुको पसल एंव वधस्थल अनुगमन व्यवस्थापन गर्ने।

· एक स्वास्थ्यको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कार्यक्षेत्र भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने।

· प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

. पशु विकास तथा प्रविधि प्रसार शाखा

· तरल नाइट्रोजन र जमेको विर्य भण्डारण र वितरण एंव सामुदायिक पशु प्रजनन सेवा संचालन।

· कार्यक्षेत्र मातहतमा केन्द्रको समन्वय/पशु प्रजनन सँग सम्बन्धित समस्याहरुको निराकरण गर्न बिशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने।

· स्थानिय तहको कार्य सम्पादनस्तरमा रहेको कमी परिपुर्ती गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।

· कार्यक्षेत्रमा देखा परेका चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन ,परिक्षण,अनुसन्धान सेवा प्रवाह गर्ने

· कार्यक्षेत्र भित्र आवश्यक घाँसको वीउ ,सेटस,आदिको माग संकलन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सहजीकरण गर्ने ।

· पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने ।

· पशुपन्छी प्रचार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्ने ।

· कृषि र पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्ने ।

· पशुपन्छी निजी फार्म तथा स्रोत केन्द्रहरुको विकास र व्यवस्थापन गर्ने ।

· असल पशुपालन अभ्यास प्रवर्द्वन तथा ,प्रविधि विस्तार, यान्त्रिकरण व्यवस्थापन गर्ने ।

· क्षमता अभिवृद्वि, सामाजिक परिचालन, जनचेतना अभिवृद्वि तथा संस्थागत सुधार गर्ने ।

· उन तथा पश्मिनाको प्रवर्धन गर्ने ।

· प्रविधि प्रसारको लागी पशु सेवा सूचना केन्द्र तथा अभिलेखालय संचालन, तालिम सामाग्री निर्माण गर्ने ।

· दुध,फुल,मासुमा आत्मनिर्भर हुन आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने एंव अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।

· पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमा तथा सहुलियत ब्याज दरको कृषि कर्जा प्रवाहमा समन्वय र सहजिकरण गर्ने ।

. मत्स्य विकास शाखा

· कार्य क्षेत्रका स्थानिय तहहरुलाई मत्स्य व्यवसाय प्रवर्धद्वनमा प्राविधिक सहयोग गर्ने ।

· कार्यक्षेत्र भित्र मत्स्य पालनमा देखिएका समस्या समाधानमा समन्वय गर्ने

· कार्यक्षेत्रको मत्स्य सम्बन्धी तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने ।

· कार्यक्षेत्रमा देखा परेका मत्स्य पालनसंग सम्बन्धीत चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन ,परिक्षण,अनुसन्धान प्रवाह गर्न।

· मत्स्य गुणस्तरीय उत्पादन सामाग्री व्यवस्थापन र नियमन कार्यमा सहयोगी भूमिका खेल्ने।

. प्रशासन शाखा

· कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने।

· लगायत अन्य सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्ने।

· कार्यालयको लेखा तथा श्रेस्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

· जिन्सी तथा स्टोर व्यवस्थापन गर्ने।

· जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने।